สมัครงาน

หลายอัตรา
Postions
15.7.2560
เจ้าหน้าที่ขาย
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขายให้ดำเนินไปตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

- ยิ้มเก่ง มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย

- มีความคล่องตัวมีไหวพริบ ความจำดี

- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

- ขับรถได้ มีรถยนต์ส่วนบุคคล และ มีใบขับขี่

- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัคร
ส่ง Resume มาที่ E-mail : ornkamon@lifeandliving.co.th

ติดต่อสอบถาม
โทร. 089 - 8338835 ฝ่ายบุคคล

1
Postions
15.7.2560
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และจัดอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติ

- เพศชาย จบการศึกษาปริญญาตรี สุขศาสตร์และอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และมีใบประกอบวิชาชีพ

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

- มีความรู้และความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008

- สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดได้

- ขับรถได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และ มีใบขับขี่
วิธีการรับสมัคร
ส่ง Resume มาที่ E-mail : ornkamon@lifeandliving.co.th

ติดต่อสอบถาม
โทร. 089 - 8338835 ฝ่ายบุคคล

หลายอัตรา
Postions
15.7.2560
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานผลิต
ควบคุม และบริหารจัดการ การผลิตแผ่น Pre-cast ให้ได้คุณภาพตามแผนงาน

คุณสมบัติ

- เพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านงานก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์ด้านงาน Pre-Cast จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรับผิดชอบ ขัยน อดทน

- ขับรถได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และ มีใบขับขี่
วิธีการรับสมัคร
ส่ง Resume มาที่ E-mail : ornkamon@lifeandliving.co.th

ติดต่อสอบถาม
โทร. 089 - 8338835 ฝ่ายบุคคล

1
Postions
15.7.2560
Graphic Designer
ออกแบบ จัดทำ และควบคุมการผลิต เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ขององค์กร ให้ได้ตามแผนงาน

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Flash, Illustrator ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบกราฟฟิก ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มี Portfolio มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความคิดสร้างสรร ตามทัน Trend ทันเหตุการณ์ มีความใฝ่รู้ ขยันและอดทน

- ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และ มีใบขับขี่

วิธีการรับสมัคร
ส่ง Resume มาที่ E-mail : ornkamon@lifeandliving.co.th

ติดต่อสอบถาม
โทร. 089 - 8338835 ฝ่ายบุคคล

1
Postions
15.7.2560
วิศวกรออกแบบ
-

คุณสมบัติ

- เพศชาย จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา และมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketch up และ กล้อง Total Station ได้ (หากมีความรู้ด้านโปรแกรม Revit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน และอดทน

- มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในวิชาชีพ

- ขับรถได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่
วิธีการรับสมัคร
ส่ง Resume มาที่ E-mail : ornkamon@lifeandliving.co.th

ติดต่อสอบถาม
โทร. 089 - 8338835 ฝ่ายบุคคล

1
Postions
15.7.2560
Personal Assistant
ดูแลระบบงานประชุม สนับสนุนระบบงาน ISO และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 28 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ยิ้มเก่ง มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย

- มีความคล่องตัวมีไหวพริบ ความจำดี

- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความรับผิดชอบสูง

- ขับรถได้ มีรถยนต์ส่วนบุคคล และ มีใบขับขี่

- หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัคร
ส่ง Resume มาที่ E-mail : ornkamon@lifeandliving.co.th

ติดต่อสอบถาม
โทร. 089 - 8338835 ฝ่ายบุคคล


1